משלוחים

נכון להיום, אין שירות משלוחים מאורגן באמצעות האתר, לפיכך סגירת נושא המשלוח תתבצע בין המוכר לקונה.

הוספת שם הישוב בכל הצעת מכר או הצעת רכש תשמש כאינדיקציה נוספת איזו הצעת רכש או מכר תרצו לאשר. 

בהמשך, ינסה צוות האתר לתאם שירות משלוחים המתאים להעברת פירות לשירות המשתמשים.