תקנון

אתר www.fruitstock.co.il הוא אתר פרטי ולצורך התקנון יקרא "האתר". 

מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת מידע ומסחר בין מגדלי פירות לבין רוכשי פירות והמגדלים והרוכשים אחראים בלעדית על תוכן הצעותיהם והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים: 

כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיוצ"ב, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה, כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם, כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם, נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט, כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms או אימייל אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים, כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

כמו כן, הינך מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של אחר ו/או של האתר ולשאת בכל העלויות ו/או הנזקים בגין הפרה זו.

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את הנהלת האתר (בין כיחיד ובין כרבים) בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו. 

מבלי לפגוע בחובתך כאמור לעיל הרי שהנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של הנהלת האתר דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את הנהלת האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד הנהלת האתר בהקשר זה.

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום ו/או הצעות מכר/רכש שמפורסמות באתר בתשלום או שלא בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. הנהלת האתר מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.


קרא היטב ובעיון את תקנון האתר שלהלן מאחר שהגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

כלל המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתר, לרבות כתבות מידע על עצים, פירות, מאכלים וערכיהם התזונתיים, כולל הגדרות טעם ושימושים הינם בגין חוות דעת סובייקטיבית ואין האתר נושא באחריות כלשהי להתאמת המושגים לעולם המושגים, צרכיו ו/או מטרותיו של המשתמש באתר.

כלל הפרסומים המופיעים באתר, הכוללים לינקים לאתרים דומים או קשורים, ו/או פרסומים של גורמים נוספים אין בהם כדי לחייב את בעלי האתר והשותפים לכתיבתו ו/או להטיל עליהם אחריות מכל מין וסוג שהם ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותם פרסומים, מידע והמלצות.

מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי משתמש/הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.

כל פרסום שבוצע באתר על ידי משתמש/הלקוח/המפרסם מהווה רכוש של האתר ו/או מקנה לו את הזכות לעשות בפרסום שימוש כראות עיניו וללא צורך באישור מראש של המפרסם וללא כל צורך במתן תמורה כלשהי ("שימוש" מהווה, בין היתר, את הזכות לעשות גם שימוש מסחרי בפרסום). זאת ועוד, כל פרסום שבוצע באתר על ידי משתמש/הלקוח/המפרסם מהווה בבחינת הסכמה מראש עבור האתר לשמור את נתוני תוכן הפרסום, בין בכתב בין כתמונה ובין בכל צורה אחרת  (אם כי אין באמור כדי לחייב את האתר לבצע שמירה זו) והדבר לא יהווה, בין היתר, בבחינת פגיעה בפרטיות.

האתר ונציגיו לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולשים כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

האתר ונציגיו אינם אחראים בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית. 

האתר ונציגיו לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם מפגם ו/או תקלה בתוכנה ו/או בגישה לאתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ונציגיו דוחים כל אחריות המוטלת עליהם במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. 

האתר ונציגיו לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.

על מנת להשתמש באתר הנך נדרש לבצע הרשמה לאתר הכוללת מסירת מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה" לא תוכל להכניס מודעת "הצעה למכירה" או "הצעה לרכישה" באתר.
בכל מקרה, הנהלת האתר רשאית לא להכניס כל מודעה לאתר, להוריד הודעה מפורסמת מהאתר, לחסום שימוש באתר וכו' לפי שיקול דעתה. 

הנהלת האתר תאפשר להציג ולפרסם באתר רק את הנתונים שיוגדרו מעת לעת ונתונים מסוימים יהיו חשופים רק למנויי האתר ויתכן שיחשפו רק למקבלי הצעות מוגדרים בעיתוי שיוחלט על ידי מנהלי האתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של הצעה שאינה עומדת בסטנדרטים של האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. 

בהתאם לתקנון השימוש כל מציע רשאי להכניס הצעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת אולם הנתונים המפורסמים יכילו רק את התוכן המוגדר בכותרות השדות, פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

הנהלת האתר אינה שומרת מידע על עסקאות שאושרו ו/או בוצעו בהמשך לפרסום הצעות הרכש והמכר באתר ומסירה כל אחריות לגבי תיעוד של העסקאות ואינה מבצעת מעקב בגין מימוש של הכוונה לביצוע עסקת מכר או רכש כפי שהוצהרו באתר.

על מנת לייעל את השימוש של האתר לגבי כל משתמש והעדפותיו, תשתמש הנהלת האתר במידע שהצטבר על השימוש באתר על ידי הגולשים לטובת התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך, התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך, קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין, מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים באתר, משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי הנהלת האתר עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל הנהלת האתר להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע להנהלת האתר והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.

בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת הנהלת האתר וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.
 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום.

הנהלת האתר מאכסנת את האתר ומאגר הנתונים שלו בחוות שרתים מאובטחת אך על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של מודעות ותכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין בהודעת הרכש/מכר שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים, שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

 

שירות התראות המוצע לגולשים באתר מאפשר לגולש לקבל באמצעות SMS למכשיר הנייד שלו ו/או באמצעות מייל לכתובת המייל שלו, הודעות והצעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות אשר הוגדרו על ידי הגולש או בקשר להצעה אותה פרסם הגולש באתר.
השירות איננו פועל במנויים החסומים לקבלת ושליחת תוכן סלולארי. להנהלת האתר אין אפשרות לדעת האם מנוי זה או אחר הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולארי. במידה והמנוי הינו חסום לקבלת ושליחת תוכן סלולארי השירות לא יופעל גם אם נשלח אליו SMS המאשר את הפעלת השירות. 
יתכנו עיכובים בקשר עם השירות שלא בשליטת החברה ואשר תלויים בבעיות ברשתות הסלולאריות. 
כל שימוש בהודעות שיתקבלו במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד. 
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות ההתראות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. 
הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין הנהלת האתר אחראית כי אכן תשוגר הודעה אשר תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום ההצעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות ההתראות באופן תקין. יחד עם זאת, הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין שירות ההתראות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר לחברה את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לחברה להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום בהתאם להוראות תיקון  40לחוק התקשורת; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב בכל  עת.

ידוע למשתמש/למפרסם/לגולש, כי בפיתוחו ובהקמתו של האתר הושקעו משאבים רבים, וכי שימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה עלולה לגרום נזקים והפסדים בהיקפים גדולים; אי לכך ידוע למשמש ומוסכם כי בגין הפרת הוראות תקנון זה ישלם המשמש לאתר פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי שהבר יגרע מזכותו של האתר לתבוע על פי כל דין בשיעור של  20,000 ₪ בגין כל הפרה; א) פרסום דבר פרסום ו/או פרסומת או קידום מכירות שלא בהסכמת החברה ב) פרסום דבר הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ג) פרסום אשר יש בו משום ניסיון להטעיית הציבור ו/או להשפעה שלא כדין


השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד. 

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.